મળે ભોજને પછી રહે ન કઈ શેષ, એવા પાત્રા વડા છે વાનગી વિશેષ!

#Rajwadu #Amdavad #Ahmedabad #ChaloJamva
મળે ભોજને પછી રહે ન કઈ શેષ,  
એવા પાત્રા વડા છે વાનગી વિશેષ!

#Rajwadu #Amdavad #Ahmedabad #ChaloJamva

મળે ભોજને પછી રહે ન કઈ શેષ,
એવા પાત્રા વડા છે વાનગી વિશેષ!

#Rajwadu #Amdavad #Ahmedabad #ChaloJamva

મળે ભોજને પછી રહે ન કઈ શેષ, એવા પાત્રા વડા છે વાનગી વિશેષ! #Rajwadu #Amdavad #Ahmedabad #ChaloJamva

Let's Connect

sm2p0